deesellhome.com

ได้-เสีย

ตารางเปรียบเทียบ
ขายด้วยตนเอง
หรือให้นายหน้าทำการขาย

ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระหว่างการใช้บริการนายหน้ากับขายเอง
ขายเอง

ประมาณการราคาขายด้วยตนเอง

ไม่ทราบรายจ่ายเรื่องภาษีที่แน่นอน

โฆษณาตามช่องทางที่มี

เสียค่าใช้จ่ายโฆษณา ไม่ทราบงบแน่นอน

เจรจาต่อรองกับผู้ซื้อด้วยตนเอง

ผู้ซื้อหาธนาคารขอสินเชื่อด้วยตนเอง

ใช้เวลาโอนที่สำนักงานที่ดินนานกว่า

เอกสารไม่เรียบร้อย > ไม่ได้โอน

?
นายหน้าทำการขาย

วิเคราะห์ราคาประกาศขาย-ราคาจบ อย่างละเอียด

คำนวณภาษีโอนให้ชัดเจน

โฆษณาเข้มข้นทั้งในช่องทาง  ONLINE และป้าย

ท่านจ่าย 0 บาท ค่าโฆษณาเรารับผิดชอบ

ราคาขายได้ตามแผน

เราแนะนำธนาคารที่เหมาะกับผู้ซื้อและมีโอกาสผ่าน

ใช้เวลาไม่เกิน  2 ชม.

ป้องกันทุกประเด็นปัญหาก่อนโอน  โอนได้แน่นอน

3-4%